Mundo

EEUU no planea derribar cohete chino errante

Cohete chino errante, Long Mach 5.

Cohete chino errante, Long Mach 5. AFP