Mundo

Premio Nobel de Medicina para un japonés

Yoshinori Oshumi.

Yoshinori Oshumi. AFP